DIW: Digital Image Watermarking

روش‌های نهان نگاری دیجیتال

نهان نگاری دیجیتال از دو مرحله درج و استخراج نهان نگاره تشکیل شده است. در مرحله درج، نهان نگاره در تصویر میزبان جاسازی شده و تصویر نهان نگاری شده به دست خواهد آمد. در مرحله استخراج نیز نهان نگاره از تصویر نهان نگاری شده استخراج می‌گردد، امّا پس از استخراج نهان نگاره، تصویر اصلی مخدوش خواهد شددسته بندی‌های متفاوتی برای روش‌های مختلف نهان نگاری دیجیتال وجود دارد. در این بخش سه نمونه از دسته بندی‌های موجود را معرفی می‌کنیم.


 

ادامه مطلب

نقش واترمارکینگ دیجیتال (نشانه گذاری دیجیتال) در دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک

برنامه های کاربردی دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک نیازمند حفاظت برای جلوگیری از سوء استفاده از مواردی که آن ها برای مصرف عمومی قرار داده اند، هستند. با این حال فقط تعداد کمی از توسعه دهندگان برنامه های کاربردی تجارت الکترونیک،عمدتا به دلیل اینکه با فناوری آشنا نیستند، تکنیک های کارآمد را برای حفاظت از محتویات دیجیتال در برنامه های کاربردیشان به کار می برند. هدف این مقاله توسعه ی یک طرح بوده که بتواند کار توسعه دهندگان برنامه های کاربردی تجارت الکترونیک را در انتخاب تکنیک های مناسب  نشانه گذاری دیجیتال برای برنامه های کاربردیشان در یک راه کارآمد، راحت کند. در این مقاله ، سیستم نشانه گذاری DWM ، برای توصیف ویژگی های یک نشانه ی دیجیتال برای انواع داده های رسانه ای خاص تجارت الکترونیک و دولت الکترونیک پیشنهاد شده است. 


ادامه مطلب